Jak s katalogem pracovat

„Katalog odrůd brambor registrovaných v ČR“ zahrnuje tři úrovně popisných znaků. Základní úroveň představují morfo-metrické popisné znaky, druhou a třetí úroveň představují bílkovinné profily a DNA markery. Data morfo-metrických znaků pro registrované odrůdy bramboru byla dodána z ÚKZÚZ. Veškerá data bílkovinných a DNA markerů uplatněných        v této aplikaci byla získána na základě výzkumné činnosti autorského kolektivu a řešitelských pracovišť (ZF JU a VÚRV, v. v. i.).  Jednotlivé odrůdové položky uvedené v databázi jsou navíc pro lepší orientaci uživatele doplněny originální fotodokumentací na úrovni klíčku, hlízy, trsu, listu a květu.  

Uživatel elektronického katalogu má možnost vyhledávat odrůdy bramboru registrované v ČR (abecedně uvedené v oddílu „Seznam odrůd“) např. při ověřování odrůdové pravosti či charakterizaci odrůdově neznámého vzorku na základě zcela libovolné kombinace výše popsaných znaků a markerovacích systémů. Katalog představuje interaktivní databázi s velmi rychlou možností vyhledávání a charakterizace (identifikace) odrůd (vyhledávací kritéria jsou hierarchicky uspořádána v oddílu „Vyhledat odrůdu v katalogu“). Kombinovatelnost zde uvedených systémů zpřesňuje popis odrůd bramboru a poskytuje uživateli možnost vybrat si pro vyhledávání odrůdy takové znaky a markerovací systémy, které jsou pro něj dostupné a srozumitelné.

Výhodou aplikace je možnost generování tiskové podoby katalogového listu u každé odrůdové položky ve formátu pdf, který tak přehledně shrnuje nabízené informace o dané odrůdě a zároveň plní roli externího výstupu dat. Tato funkce je dostupná pod tlačítkem „Verze pro tisk (PDF)“ z katalogového listu konkrétní odrůdy v oddílu „Seznam odrůd“.