Dedikace a poděkování

Tato aplikace vznikla za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR a je výstupem řešení projektu NAZV 1B44011 "Vývoj a testování systému analytických metod pro praktickou charakterizaci odrůd brambor registrovaných v ČR".

Autoři děkují za podporu.

Autoři rovněž děkují Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému, jmenovitě řediteli Sekce rostlinné výroby Ing. Danielu Jurečkovi a panu Ing. Václavu Čermákovi a jeho kolektivu spolupracovníků z Referátu brambor, za poskytování rostlinného materiálu v průběhu řešení projektu a tvorby této aplikace a také za dodání dat morfo-metrických znaků (dle CPVO EU) pro odrůdy brambor registrovaných v ČR. Bez této pomoci by aplikace stěží vznikla.

Pro tvorbu vyhledávací struktury této aplikace byla u morfo-metrických znaků a systému nativních bílkovin převzata a použita schémata organizací UPOV a CPVO EU.